About the project
Ośmiu fotografów, dziewięćset zdjęć i blisko czterdzieści lat historii tyskiej architektury. A, B, C – ARCHITEKTURA BLIŻEJ CIEBIE to projekt Muzeum Miejskiego w Tychach zrealizowany we współpracy z Fundacją Kultura Obrazu, który bada związki fotografii i topografii, a zgromadzone w kolekcji zdjęcia traktuje jak dane wizualne. Zbiór fotografii z lat 1951–1989 zaprezentowany w formie mapy pozwala eksplorować, w jaki sposób miasto rozwijało się w myśl ówczesnych koncepcji architektonicznych, założeń urbanistycznych i wytycznych estetycznych. Jak budynki, mała architektura, rzeźby czy zieleń miejska stały się znaczącymi elementami krajobrazu, także społecznego. Zachęca również do poszukiwań na własnym podwórku: jak przebiega proces zagospodarowania przestrzennego w czasie, jak architektura kształtuje wspólnoty miejskie, jakich informacji dostarcza fotografia?
Eight photographers, nine hundred photographs and nearly forty years of Tychy's architectural history. A, B, C – BRINGING ARCHITECTURE CLOSER TO YOU is a project delivered by the Tychy City Museum in conjunction with the Culture of Image Foundation, which explores the links between photography and topography and treats the photos as visual data. The collection of photographs from 1951-1989, presented in map form, allows users to explore the city and observe how it developed according to the architectural concepts, urban planning guidelines and aesthetictrends of the time; how the buildings, landscaping, sculptures and greenery havebecome significant elements of the urban landscape, including social landscape. It is also an invitation to explore one's own backyard in order to see how the process of spatial development proceeds in time, how architecture shapes urban communities and what information photography can provide.
Project stages

Pracowaliśmy w interdyscyplinarnym zespole – muzealników, konserwatorów, projektantów, fotografów, animatorów kultury i programistów – w następujących etapach.

 1. Konserwacja i zabezpieczenie muzealiów przewidzianych do digitalizacji.
 2. Digitalizacja odbitek fotograficznych oraz negatywów wraz z opracowaniem graficznym plików.
 3. Opis fotografii, w tym opracowanie bazy danych służącej filtrowaniu informacji.
 4. Realizacja projektu graficznego strony internetowej, z uwzględnieniem wizualizacji danych.
 5. Przygotowanie aplikacji webowej.
 6. Opracowanie scenariuszy edukacyjnych.

Working as part of an interdisciplinary team of museum specialists, conservators, designers, photographers, cultural animators and programmers, we completed the following stages of the project:

 1. Conservation and preservation of museum objects to be digitised.
 2. Digitisation of photographic prints and negatives along with graphic processing of files.
 3. Development of photograph captions, including the development of a database to filter information.
 4. Development of website design, including data visualisation.
 5. Development of a web application.
 6. Developing educational scripts.
Resource characteristics

Zdjęcia udostępnione na stronie internetowej tworzą osiem autorskich kolekcji fotografii ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach:

 1. Stanisława Kasperowicza (daty urodzenia i śmierci nieznane): 82 zdjęcia z lat 50.–60. XX w.
 2. Zygmunta Kubskiego (1921–2008): 510 zdjęć z lat 50.–60. XX w.
 3. Andrzeja Czyżewskiego (1930–2016): 112 zdjęć z lat 50.–70. XX w.
 4. Marka Nowickiego (ur. 1935): 55 zdjęć z lat 50.–60. XX w.
 5. Zygmunta Wieczorka (ur. 1938): 11 zdjęć z lat 70–80. XX w.
 6. Michała Cały (ur. 1948): 35 zdjęć z lat 70.–80. XX w.
 7. Krzysztofa Pileckiego (ur. 1958): 25 zdjęcia z lat 70.–80. XX w.
 8. Ireneusza Kaźmierczaka (ur. 1955): 70 zdjęć z lat 80. XX w.

Dokumentują budowę i rozwój miasta Tychy od roku 1951, kiedy nadano gminie prawa miejskie oraz kiedy na terenach wiejskich zaczęło powstawać pierwsze osiedle A – zgodnie ze sztuką realnego socjalizmu, według koncepcji opracowanej przez architekta Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego. Przedstawiają rozbudowę miasta w latach 50., 60., 70. i 80. XX w. na podstawie koncepcji urbanistycznej generalnych projektantów Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej-Wejchertoraz architektów działających w Miastoprojekcie a także artystów plastyków. Ilustrują stopniowe wprowadzanie w budownictwie technologii uprzemysłowionych (pierwsza prefabrykacja), wdrażanie nowych systemów 540 i W-70. Pozwalają odczuć atmosferę życia w młodym, rozwijającym się mieście.

Fotografie w ujęciu artystycznym prezentują nie tylko architekturę, ale także mieszkańców na ulicach, zabawy dzieci na podwórkach i placach budowy, przypadkowe zdarzenia i scenki rodzajowe, wydarzenia kulturalne i uroczystości organizowane przez władze miasta.

Cykle zdjęć reporterskich przedstawiają obrzędy religijne, pochody pierwszomajowe, Tyskie Spotkania Młodości, koncerty, festyny, imprezy na stadionie, lodowisku i w ośrodku wypoczynkowym w Paprocanach.

Wybrany zbiór tworzy wielowarstwowy obraz miasta z lat 1951–1989. Fotografie pozyskane od autorów to przede wszystkim negatywy czarno-białe (octan celulozy lub azotan celulozy) i w mniejszym stopniu pozytywy (odbitki na papierze fotograficznym), które opracowano i poddano procesowi digitalizacji.

Więcej o zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach na: muzeum.tychy.pl/zbiory.

The photographs published on the website form eight original photo collections held by the Tychy City Museum:

 1. Stanisław Kasperowicz (birth and death dates unknown): 82 photographs from the 1950s-1960s.
 2. Zygmunt Kubski (1921-2008): 510 photographs from the 1950s-1960s.
 3. Andrzej Czyżewski (1930-2016): 112 photographs from the 1950s-1970s.
 4. Marek Nowicki (b. 1935): 55 photographs from the 1950s-1960s.
 5. Zygmunt Wieczorek (b. 1938): 11 photographs from the 1970s-1980s.
 6. Michał Cała (b. 1948): 35 photographs from the 1970s-1980s.
 7. Krzysztof Pilecki (b. 1958): 25 photographs from the 1970s-1980s.
 8. Ireneusz Kaźmierczak (b. 1955): 70 photographs from the 1980s.

The collection documents the construction and further development of the city of Tychy since 1951, when the commune was granted a municipal charter and when Tychy's first Housing Estate A was founded in the local rural areas according the artistic principles of socialist realism, as designed by architect Tadeusz Teodorowicz-Todorowski. They present the development of the city in the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s on the basis of the urban planning concept by the city's general designers Kazimierz Wejchert and Hanna Adamczewska-Wejchert, along with architects involved in Miastoproject and visual artists. The photos also illustrate the gradual introduction of industrial (prefabrication) technologies into the building industry, including the implementation of new 540 and W-70 construction systems, and allow the viewer to get an insight into the atmosphere of life in a young, developing city.

The artistic photographs present not only the architecture but also the residents in the streets, children playing in the backyards and neighbouring building sites, random incidents and genre scenes, as well as cultural events and official celebrations held by the city authorities.

The reportage photographs show religious ceremonies, Labour Day parades, Tychy Youth Encounters, concerts, festivals, events at the stadium, the ice rink, and the recreational centre on Lake Paprocany.

The selected collection forms a multi-layered image of the city from 1951-1989. The photographs received from the authors are mainly black-and-white (cellulose acetate or cellulose nitrate) negatives and, to a lesser extent, positives (prints on photographic paper), all of which were carefully processed and digitised.

For more information on the collections of the City Museum in Tychy, see: muzeum.tychy.pl/zbiory.

Map

Specyfika miasta złożonego z dziewiętnastu osiedli, którym w trakcie budowy przypisano kolejne litery alfabetu (osiedle A powstało najwcześniej, Z – najpóźniej), umożliwia ułożenie fotografii na planie miasta w porządku chronologicznym oraz przestrzennym.

Mapa pozwala zobaczyć, jak:

 • lokalny krajobraz przekształca się w czasie,
 • miasto wygląda w poszczególnych fazach budowy,
 • ludzie funkcjonują w przestrzeni publicznej,
 • sztuka określa estetyczną tożsamość miejsc,
 • prace poszczególnych fotografów dopełniają się na przestrzeni kolejnych dekad.

The uniqueness of the city comprised of nineteen housing estates, named with consecutive letters of the alphabet during construction (housing estate A was built first, Z – last), makes it possible to arrange the photographs on the city map in chronological and spatial order.

The map reveals the way:

 • the local landscape transformed over time,
 • the city looked in the different phases of construction,
 • people functioned in public spaces,
 • art defines the aesthetic identity of places,
 • the works of individual photographers complement each other over the decades.
Project Team

Project Team:
Tychy City Museum

Partner:
Culture of Image Foundation

Project concept:
Agata Berger-Połomska, Barbara Kopia, Anna Kura, Ewelina Lasota, Aleksandra Matuszczyk, Agnieszka Ociepa-Weiss, Patryk Oczko, Jan Piechota, Paulina Urbańska

Photo captions and database development:
Agata Berger-Połomska, Barbara Kopia, Agnieszka Ociepa-Weiss

Digitalisation and graphic processing of images:
Barbara Kubska, Anka Sielska/Fundacja Kultura Obrazu

Conservation of photographs:
Anna Seweryn

Graphic design of the website and data visualisation:
Jan Piechota, Paulina Urbańska

Educational scripts:
Agata Berger-Połomska, Anna Kura

Educational scripts:
Agnieszka Pajączkowska

Essays:
Olga Drenda, Jan Łyp, Agnieszka Ociepa-Weiss, Patryk Oczko, Krzysztof Olechnicki, Wojciech Wilczyk

Editing and proofreading:
Martyna Nowicka, Elżbieta Owczarek

Translation:
Rafał Drewniak

Programming:
Paweł Marynowski

Project coordination:
Barbara Kopia/Muzeum Miejskie w Tychach
Barbara Kubska, Ewelina Lasota/Fundacja Kultura Obrazu

Copyright

Fotografie opublikowano na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL – z uznaniem autorstwa, bez użycia komercyjnego i bez możliwości wykonania utworów zależnych.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Muzeum Miejskim w Tychach.

Barbara Kopia (Dział Fotografii)
32 327 18 20–21, wew. 31
b.kopia@muzeum.tychy.pl

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

All images available free of charge under the Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL license – with acknowledgment of authorship, without commercial use or permission to create derivative works.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

For more information, please contact the Tychy City Museum.

Barbara Kopia (Photography Department)
+48 32 327 18 20–21, ext. 31
b.kopia@muzeum.tychy.pl

The project has received financial support from the Ministry of Culture and National Heritage within the Digital Culture Programme.